Home » Abdulahi Hasan Sharif » Abdulahi Hasan Sharif
Abdulahi Hasan Sharif. (Ảnh: Sở Cảnh sát Edmonton)

Abdulahi Hasan Sharif

Abdulahi Hasan Sharif abdulahi hasan sharif

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply