Home » canada-learning-02 » canada-learning-02
Phối trí viên kỹ thuật Michael Sinclair đang hướng dẫn học sinh lớp 11 của trường Francisco Bravo Senior High Medical Magnet về tiêu chuẩn trắc nghiệm (Ảnh Los Angeles Times)

canada-learning-02

canada-learning-02 canada learning 02

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply