Home » Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters) » Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters)
Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters)

Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters)

Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters) canada 02

Check Also

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel Bonnie Crombie

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Mississauga muốn tách khỏi Vùng Peel

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan facebook

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Facebook xóa nhiều trang cực hữu Canada vi phạm chính sách kỳ thị, cực đoan

Leave a Reply