Home » Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters) » Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters)
Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters)

Cảnh sát mặc đồ bảo vệ ở Salisbury (Ảnh: P. Nicholls/Reuters)

Check Also

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Đảng Bảo thủ có khả năng giành chính phủ đa số: thăm dò dư luận Leger

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Thủ tướng Canada và Nhật khẳng định lợi ích của hiệp định CPTPP không có Mỹ

Leave a Reply