Browsing Tag

Chính Trị

Những điều cần biết về ngân sách liên bang 2018

Trong ngân sách liên bang đầu tiên của chính phủ Đảng Tự do, vào năm 2016, từ “gender” (“giới”) xuất hiện chỉ có 2 lần. Lần này, từ “gender” được dùng tới 358 lần. Như dự kiến, bình đẳng giới là một chủ đề quan trọng của ngân sách liên…